קטגוריות
מאמרים

ביטול קנס או דו"ח

נרשם לכם קנס או דו"ח, בין אם קנס מנהלי מטעם המדינה או מהרשות המקומית, קנס ממשטרת ישראל, דו"ח חנייה או כל קנס אחר- אינכם חייבים לשלמו אם ניתן לכם שלא בצדק או בניגוד לדין. באפשרותכם להגיש בקשה לביטול הקנס או לערער עליו. קנסות או דוחו"ת כוללים מנגנוני ביטול או ערעור במסגרת הדין ויש לעשות כך מיידית ובטרם יחלוף המועד הנקוב.

יהיה זה דו"ח שקיבלתם כשנותן הדו"ח לא פעל כפי שהחוק מחייבו לפעול, מבלי שביצעתם את העבירה, דו"ח או קנס שניתן בניגוד להוראות ופסיקת בתי המשפט בנושא או כזה שהמפורט בו אינו משקף נאמנה או בכלל, את העבירה המצויינת בדו"ח. אם אתם מחזיקים בידכם דו"ח או קנס, אנו נדאג לבחון את הנסיבות המשפטיות והעובדתיות ונגבש דרך פעולה על מנת להגיש עבורכם בקשה הולמת בכדי לבטל את הקנס או לערער על הדו"ח.

חוקים שונים קובעים מנגנונים שונים ומועדים שונים לפעול כנגד קנסות ודוחו"ת, לבטלם, לשנותם או לערער עליהם. חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982,פקודת התעבורה [נוסח חדש], פקודת העיריות [נוסח חדש] או כל חוק רלוונטי אחר. לכן, יש לדאוג שמוגשת בקשה נכונה, במועד, כזו שתפרט את כל הטענות החשובות ואת הנסיבות שהדין ובתי המשפט מכירים בהם, על מנת לבטל את הדו"ח, לערער עליו, להקטינו או לשנותו.

שימו לב, אי תשלום הדו"ח או אי נקיטת הליכי ביטול או ערעור, יכולים להביא לחיוב בקנסות נוספים, בריבית ובהצמדה ואין מומלץ לעשות כך. פנו ואנו נבחן את נסיבות המקרה, נייעץ כיצד לפעול ונגיש עבורכם בקשה לביטול הקנס, להפחתת התשלום, להפחתת ריביות והצמדות או שנערער על הקנס, הכל בהתאם לאופי הדו"ח או הקנס ולפי הדין החל ועל פי המתווה המשפטי הנכון.

דילוג לתוכן