קטגוריות
מאמרים

רישום קבלן רשום

הינך עוסק בתחום הקבלנות וטרם נרשמת כקבלן רשום? משרדנו ילווה אותך בהליך הרישום עד לקבלת רישיון הקבלן והכל באמצעות מספר פעולות פשוטות אונליין. הזדרז להירשם וחסוך לעצמך זמן יקר! 

שוק הקבלנים הינו שוק רחב היקף הכולל בחובו עבודות קבלניות בשלל סוגיהן, לרבות עבודות בניה, שיפוצים, הנדסה וכיו"ב. 

אם הינכם עוסקים בתחום הקבלנות וודאי שמעתם על המונחים קבלן רשום ופנקס הקבלנים. 

ראשית כל נבין מה פשר מונחים אלו ומדוע הצורך להירשם כקבלן רשום. 

מהו קבלן רשום ומהם יתרונותיו?

קבלן רשום מתייחס לקבלן אשר אושר על ידי משרד השיכון והבינוי והינו מסווג בענפי הרישום בפנקס הקבלנים. קבלן הרשום בפנקס הקבלנים נחשב כמי שמחזיק "ברישיון קבלן".

קבלן המעוניין לבצע עבודות קבלניות רחבות היקף מחויב בהחזקת רישיון קבלן ובהתאם להימצא ברשימת הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים. הגוף המפקח על פנקס הקבלנים הינו רשם הקבלנים. 

הרישום בפנקס הקבלנים מאפשר פיקוח מהימן על העבודות הקבלניות המבוצעות על ידי הקבלנים וכן מאפשר למזמין לדעת כי אותו קבלן הינו בעל הידע והכישורים לביצוע העבודה הנדרשת, בהתאם לענף בו הוא מסווג. 

כאשר גוף או אדם ניצבים בפני פרויקט לביצוע עבודות קבלניות, ואף אם אינו בעל היקף כספי רחב, תמיד יחפשו את אנשי המקצוע המהימנים והמובילים ביותר בתחומם, ובדיוק לשם כך קיים פנקס הקבלנים, אשר מפרט באופן גלוי לכל את רשימת הקבלנים המורשים, תוך חלוקה לדרגות וסיווגים שונים.

סיווג הקבלנים לפי הענפים בהם הם רשומים בפנקס הקבלנים נקבע בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) תשמ"ח-1988. 

תקנות אלו קובעות חמש דרגות סיווג שונות, כאשר כל דרגת סיווג מגדירה מהו ההיקף הכספי המאושר לביצוע בהתאם לענף. 

קבלן שהשלים עבודה אחת בסכום מסוים, יוכל להגיש בקשה לשינוי הסיווג לרמה גבוהה יותר וכן הלאה. 

בעניין זה יובהר, כי קבלן רשאי לבצע מספר עבודות אשר היקפם הכספי עולה על הסכום המירבי המותר לו בפרויקט אחד, ובלבד שאין הדבר פוגע באיכות עבודתו. 

סיווג הקבלנים בין היתר קובע לאילו מכרזים קבלן יכול להגיש הצעתו, וכן מהו ההיקף הכספי המקסימאלי של הפרויקטים שברצונו לבצע.

וכך ניתן לראות לדוגמא, כי אחד מתנאי הסף להגשת מועמדות בהצעות מכרזים ממשלתיים ופרטיים רחבי היקף, הינו רישומו של הקבלן בפנקס הקבלנים. 

כמו כן, קבלת היתרי בניה מותנים גם הם כי ביצוע עבודות הבנייה לפי ההיתר, ייעשו על ידי קבלנים רשומים לפי הענפים והסיווגים המתאימים. 

יתרון נוסף להירשם כקבלן בפנקס הקבלנים הוא הצורך בהעסקת עובדים מהשטחים, שכן רק קבלן רשום רשאי להעסיק עובדים מהשטחים, בהתאם לנהלים הקבועים ברשות האוכלוסין. 

תפקידו של רשם הקבלנים


רשם הקבלנים הינו הגוף האחראי לביצוע הרישום בפנקס הקבלנים. 

רשם הקבלנים מקבל את בקשת רישום הקבלן ובוחן כל בקשה לגופא כי זו עומדת בכלל תנאי הרישום. 

מקום בו קבלן אינו עומד בתנאי אחד מתנאי הרישום, בסמכותו של הרשם לדחות את הבקשה. 

כמו כן, רשם הקבלנים אחראי לניהול הסיווג לפי הענפים המקצועיים וכן הסיווג הכספי של הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים. 

רשם הקבלים מבצע מעקב אחר פעולותיו של הקבלן הרשום, לרבות עמידתו בתשלומי החובה וכן עמידתו בביצוע העבודות על פי סיווגו המקצועי בלבד. 

קבלן רשום אשר אינו מקיים את דרישות החוק, יהא חשוף לסנקציות כאלה ואחרות, ובסמכותו של רשם הקבלנים לנקוט כנגדו צעדים משמעתיים ואכפתיים. 

בעניין זה חשוב להבהיר כי קבלן אשר מבצע עבודות קבלניות בהיקף העולה על סך הקבוע בתקנות (בענף ראשי היקף כספי העולה על 90,471 ₪ לפרויקט ובענף משנה היקף כספי העולה על 47,255 ₪ לפרויקט – נכון לשנת 2020), ואינו בעל רישיון, הינו עובר על חוק רישום הקבלנים ויהא צפוי לדין הקבוע בחוק. 

מי אינו זכאי להירשם בפנקס הקבלנים?

החוק קובע מספר מקרים בהם הזכאות להירשם בפנקס הקבלנים נשללת, ולהלן מספר מקרים בולטים:

 • אדם הנמצא בהליכי פשיטת רגל;
 • תאגיד הנמצא בהליכי פירוק (למעט פירוק מרצון); 
 • מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום.
 • מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות; 
 • תאגיד שמנהל ממנהליו הוא קבלן שרישומו בפנקס בוטל (למעט מקרה בו כאשר אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ביטול הרישום); 

סעיף 8 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, מגדיר מפורשות את המקרים בהם זכאותו של קבלן לקבלת רישיון נשללת, אך המצוינים דלעיל הינם הנפוצים והמוכרים ביותר. 

הליך הרישום

בבואכם להירשם כקבלן בפנקס הקבלנים עליכם לעמוד במלוא הדרישות המקובלות בחוק, כאשר הליך הרישום מתנהל בשני מישורים – בירוקרטי ומקצועי. 

הפן הבירוקרטי כולל הגשת מסמכים, מילוי טפסים, הצגת אישורים ותעודות אשר את כולם יש להגיש לבחינה אצל רשם הקבלנים, שכאמור דלעיל בסמכותו להחליט באם לאשר ו/או לדחות את הבקשות. 

במישור המקצועי יהא עליכם לעמוד בבחינה מקצועית הבוחנת את הקריטריונים לרישום כקבלן רשום.

התנאים לרישום קבלן בפנקס הקבלנים מתחלק לפי ענף ראשי וענף משני, כאשר בכל אחד מהם תנאי סף שונים. 

אם ברצונכם להתחיל בתהליך אך הפן הבירוקרטי מאיים ומקשה עליכם, משרדנו מעניק לכם שירות קל ומהיר בהליך הרישום והגשת הבקשה. 

משרדנו ילווה אתכם מהרגע הראשון של התהליך, לרבות איסוף מלוא המסמכים ומילוי הטפסים הנדרשים.

שאלות:

 1. מהו פנקס הקבלנים ומדוע חשוב להירשם בפנקס?

פנקס הקבלנים הוא המקום בו רשומים בעלי המקצוע של ענף הבנייה בישראל. הרישום בפנקס הקבלנים מאפשר פיקוח מהימן על העבודות הקבלניות המבוצעות על ידי הקבלנים וכן מאפשר למזמין לדעת כי אותו קבלן הינו בעל הידע והכישורים לביצוע העבודה הנדרשת, בהתאם לענף בו הוא מסווג. קבלן שאינו עומד בתנאים ושלא נרשם בפנקס הקבלנים אינו מוכר כקבלן רשום.

 1. מהו קבלן רשום? 

קבלן רשום הינו קבלן אשר הגיש את בקשתו לרישום קבלן ועמד במלוא הדרישות הקבועות בחוק ונרשם בסופו של הליך בפנקס הקבלנים כקבלן רשום ונחשב כמי שמחזיק "ברישיון קבלן".

 1. כמה זמן אורך התהליך?

לאחר מילוי את הפרטים באתר, משרדנו יתחיל בשירות ויצור עמכם קשר תוך 24 שעות לטובת אימות הפרטים שמולאו באתר. במידה והינכם עומדים בכל הדרישות ומציגים את כל האישורים הנדרשים, הליך הרישום יסתיים תוך 60 ימים. 

 1. איני קבלן רשום וברצוני להעסיק עובדים פלשתינאים מהשטחים – האם מותר לי?

התשובה היא לא! רק קבלן רשום רשאי להעסיק עובדים מהשטחים, בהתאם לנהלים הקבועים ברשות האוכלוסין. 

כדאי לדעת:

 1. קבלן המעוניין לבצע עבודות קבלניות רחבות היקף מחויב בהחזקת רישיון קבלן ובהתאם להימצא ברשימת הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים.
 2. אחד מתנאי הסף להגשת מועמדות בהצעות מכרזים ממשלתיים ופרטיים רחבי היקף, הינו רישומו של קבלן בפנקס הקבלנים. כמו כן, קבלת היתרי בניה מותנים גם הם כי ביצוע עבודות הבנייה לפי ההיתר, ייעשו על ידי קבלנים רשומים לפי הענפים והסיווגים המתאימים. במידה ואינכם רשומים כקבלן רשום אינכם זכאים להגיש מועמדותכם למכרזים וכן להגיש מועמדות לפרויקטים יזמיים רחבי היקף! מהרו להירשם על ידי מספר פעולות פשוטות אונליין ותוך 60 ימים תקבלו את רישיון הקבלן!
 1. קבלן אשר מבצע עבודות קבלניות בהיקף העולה על סך הקבוע בתקנות (בענף ראשי היקף כספי העולה על 90,471 ₪ לפרויקט ובענף משנה היקף כספי העולה על 47,255 ₪ לפרויקט – נכון לשנת 2020), ואינו בעל רישיון, הינו עובר על חוק רישום הקבלנים ויהא צפוי לדין הקבוע בחוק
 1. הליך הרישום כקבלן רשום דורש מחד עמידה בבחינה מקצועית, ומאידך פן בירוקרטי ארוך הכולל הגשת מסמכים, מילוי טפסים, הצגת אישורים ותעודות אשר את כולם יש להגיש לבחינה אצל רשם הקבלנים, שבסמכותו להחליט באם לאשר ו/או לדחות את הבקשות. חסכו לעצמכם זמן יקר והירשמו לשירות משרדנו אשר ילווה אתכם יד ביד בהליך הרישום, הגשת הבקשה, מילוי הטפסים ועד לקבלת הרישיון הסופי. 
דילוג לתוכן